Kuidas läbi viia KLA uuringut

See on samm-sammuline juhend neile, kes kavatsevad oma koguduses KLA uuringut läbi viia. Juhend on saadaval ka allalaadimiseks.

Need juhised on inimesele, kes hakkab teie koguduses KLA (koguduse loomulik areng) uuringu läbiviimist juhtima. Selleks võib olla pastor, KLA tiimi liige või lihtsalt keegi, kellel on organiseerimise and. Palun loe järgnev juhis hoolikalt läbi, sest uuringu tulemuse täpsus sõltub sellest, kui hoolikalt on juhiste järgi toimitud.

1. samm: Valmistu KLA uuringuks

Oluline on, et enne küsimustiku täitmist oleksid uuringus osalejad tutvunud koguduse loomuliku arengu põhimõtetega ning mõistaks, miks kogudus tahab KLA ga koostööd teha. See pole oluline mitte üksnes küsimustiku täitmiseks, kuivõrd selleks, et uuringus osalejad mõistaksid koguduse visiooni, mille sisuks on koguduse kvaliteedi tõstmine.

Kõigil uuringus esmakordselt osalejatel on soovitav varem läbi lugeda brošüür „Koguduse loomuliku arengu ABC“. Brošüüri on võimalik osta KLA Eesti kodulehelt. Uuringus osaleva koguduse juhtkonnal on enam kui soovitav läbi lugeda KLA käsiraamat „Koguduse loomulik areng“ – saadaval samuti KLA Eesti kodulehelt ja kristlikest raamatupoodidest.

Hangi ankeedid. Igale uuringus osalejale (sh pastor, kes täidab lisaks ka pastoriankeedi) on vajalik isiklik paberkoopia küsimustikust (4*A4 lk) ning pastor (koguduse juht) peab täitma ka (5*A4 lk) pastori ankeedi. Soovitame need alla laadida KLA Eesti kodulehelt (PDF formaadis, lehekülje parool saadetakse uuringu tellinud kogudustele) ning need kohapeal paljundada. Oluline on küsimustike lehed enne kasutajatele jagamist kokku klammerdada, sest vastasel juhul võivad need hiljem (eri vastajate erinevad lehed) segamini minna, mis moonutab tulemusi. Vajadusel saab paberil ankeedikomplekti (30 küsimustikku + pastori ankeet) tellida ka KLA Eesti kodulehelt.

2. samm: Vali uuringus osalejad

Pastor

Pastor peab täitma nii küsimustiku kui ka pastori ankeedi. Kui koguduses pastor puudub, peaks pastori jaoks mõeldud ankeedi ning ka ühe küsimustiku täitma keegi koguduse juhtkonnast (sellisel juhul mõni küsimus ankeedis pole asjakohane ja tuleks jätta vastamata).

Kui koguduses on rohkem kui üks pastor, täidab vanempastor pastori ankeedi ja sellele lisaks ühe küsimustiku. Kui mitme pastoriga koguduses vanempastor puudub, siis täidab pastoriankeedi üks pastoritest teie valikul, kes täidab nii pastori ankeedi kui ka küsimustiku.

Kui pastor ei osale üheski kodugrupis, siis võib ta grupiteemalistele küsimustele vastamisel arvestada oma grupina juhtkonda. Kui juhtkonnaks ongi ainult pastor, kes gruppides ei osale, siis jätku gruppi puudutavad küsimused vastamata.

Teised uuringus osalejad

Küsimustike täitmiseks sobivad inimesed, kes vastavad järgnevatele kriteeriumitele:

  • Nad peaks kuuluma koguduse tuumikusse ja käima regulaarselt koguduse kooskäimistel.
  • Neil peaks olema koguduses (või väikegrupis) ülesanne, mida nad regulaarselt täidavad.
  • Nad peaks kuuluma väikegruppi. Meie arusaam väikegrupist on väga lai ega tähenda ainult klassikalist piibliõppegruppi, kodugruppi või palvegruppi. Kõik grupid, kuhu kuuluvad 3–20 inimest, sobivad (näiteks muusikagrupid, teenimistiimid, toetusgrupid, väikegrupid jumalateenistuse ajal jne).

Igaüks täidab küsimustiku ise ja individuaalselt, teistega konsulteerimata, sealhulgas ka abikaasad.

Osalejate valimine

Kui uuringu kriteeriumidele vastab koguduses vähem kui 30 inimest, tuleks siiski leida 30 kriteeriumidele võimalikult hästi vastavat täitjat. Kui koguduses on vähem kui 30 inimest, peaksid kõik täitma küsimustiku. Kui sobib rohkem kui 30 inimest, siis toimi järgnevalt:

Vali 30 osalejat, kes on esinduslik valim koguduse tuumikust. Kõik peaksid vastama kolmele kriteeriumile. Võid valida nii, et oleks inimesi igast vanusegrupist, töölõigust, soost jne. Võid ka panna kõigi nimed korvikesse ja valida osalejad juhuslikult.

3. samm: Täida küsimustik

Otsusta küsimustiku täitmise viis. Sinu aega säästab palju see, kui kõik osalejad täidavad küsimustiku ühel ajal kas siis selleks korraldatud kokkusaamisel või näiteks pärast teenistust. Kui sellist ühise kokkusaamise võimalust pole, siis määra kindlasti tähtaeg, mil täidetud küsimustikud tuleb esitada.

Jaota küsimustikud osalejatele soovitavalt ümbrikus. Kui ümbrikke ei saa kasutada, siis jälgi kindlasti, et jaotatavad küsimustikud oleks kokku klammerdatud. Palu osalejatel küsimustik täita, panna ümbrikusse ja tagastada õigeaegselt.

Saada täidetud küsimustikud ja pastori ankeet KLA Eesti esindajale siintoodud kontaktaadressil.

4. samm: Jätka KLA tsükliga

  • Analüüsi uuringu tulemusi. Küsi KLA Eesti menoritelt abimaterjale.

KLA küsitlus on mõõtevahend – kui võrrelda koguduse tervist inimese tervisega, siis see on umbes nagu vereproov – selle järgi saab üsna palju tervise kohta teada, aga proovi tegemine iseenesest ei muuda tervist paremaks ega halvemaks.

  • Sea eesmärgid ja loo tegevusplaan.
  • Vii tegevusplaan ellu ja täiusta.
  • Soovitavalt 6-12 kuu järel tee järgmine KLA küsitlus ning hinda edenemist, tee järeldusi.

Lisainfo www.kla.ee • e-post kla@kla.ee • telefon +37256465384 (Alland Parman)

Comments are closed.